Có 1 kết quả:

đại hoạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ rất gian xảo độc ác.