Có 1 kết quả:

đại lãng

1/1

đại lãng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sóng cả, sóng lớn

Một số bài thơ có sử dụng