Có 1 kết quả:

đại tai

1/1

đại tai

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. tai hoạ
2. bệnh dịch