Có 1 kết quả:

đại pháo

1/1

đại pháo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khẩu pháo