Có 1 kết quả:

đại hoạt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kẻ rất gian xảo độc ác.