Có 1 kết quả:

đại tận

1/1

đại tận

phồn thể

Từ điển phổ thông

tháng đủ (30 ngày)