Có 1 kết quả:

đại chúng

1/1

đại chúng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại chúng, quần chúng, dân chúng