Có 1 kết quả:

đại khế đầu

1/1

Từ điển phổ thông

tên một vùng đất ở tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc