Có 1 kết quả:

đại bác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Súng lớn, bắn đạn lớn và xa. Đáng lẽ đọc Đại pháo.