Có 1 kết quả:

đại nẫm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm được mùa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được mùa.