Có 1 kết quả:

đại triện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một lối viết của chữ Hán có từ thời “Chu Tuyên Vương” 周宣王. § Cũng gọi là “trứu văn” 籀文.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một viết của chữ Trung Hoa, nét chữ ngoằng ngoèo, xung quanh vuông vức như con dấu, có từ đời nhà Chu.