Có 1 kết quả:

đại loại

1/1

đại loại

giản thể

Từ điển phổ thông

đại loại, đại khái

Từ điển phổ thông

đại loại, chung chung