Có 1 kết quả:

đại ước

1/1

đại ước

giản thể

Từ điển phổ thông

xấp xỉ, gần bằng, khoảng chừng