Có 1 kết quả:

đại cương

1/1

đại cương

giản thể

Từ điển phổ thông

đại cương, các điểm chính, các mục chính