Có 2 kết quả:

đại tràngđại trường

1/2

đại tràng

giản thể

Từ điển phổ thông

đại tràng, phần ruột lớn

đại trường

giản thể

Từ điển phổ thông

đại tràng, phần ruột lớn