Có 1 kết quả:

đại năng

1/1

đại năng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

toàn năng, có mọi khả năng, có quyền lực to lớn