Có 1 kết quả:

đại não

1/1

đại não

phồn thể

Từ điển phổ thông

phần đại não ở đầu