Có 1 kết quả:

đại thối

1/1

đại thối

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắp đùi, bắp vế