Có 1 kết quả:

đại trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruột già.