Có 1 kết quả:

đại thần

1/1

đại thần

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quan lớn trong triều

Từ điển trích dẫn

1. Vị quan lớn trong triều.
2. Tên chức quan. ◎Như: “Tổng quản đại thần” 總管大臣, “chưởng vệ đại thần” 掌衛大臣.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan lớn trong triều.

Một số bài thơ có sử dụng