Có 1 kết quả:

đại trí

1/1

đại trí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trên dưới, xấp xỉ, áng chừng