Có 1 kết quả:

đại cử

1/1

đại cử

phồn thể

Từ điển phổ thông

một hoạt động quân sự lớn