Có 1 kết quả:

đại tạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại kinh Phật, chép lời giảng của Phật.

Một số bài thơ có sử dụng