Có 1 kết quả:

đại tạng kinh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Danh từ chỉ tất cả những kinh sách, luận giải về đạo Phật trong và ngoài Tam tạng. Ðại tạng đầy đủ và bao gồm nhất hiện nay của Phật giáo Bắc truyền là Ðại tạng Trung Quốc và Tây Tạng (“Cam-châu-nhĩ” 甘珠爾 hay “Ðan-châu-nhĩ” 丹珠爾). Ðầy đủ nhất của Phật giáo Nam truyền là Ðại tạng của Thượng tọa bộ của Tích Lan, được ghi lại bằng văn hệ Pā-li (“Ðại chính tân tu đại tạng kinh” 大正新修大藏經). Gọi tắt là “tạng kinh” 藏經.

Một số bài thơ có sử dụng