Có 1 kết quả:

đại yếu

1/1

đại yếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ý chính, điểm chính, toát yếu