Có 1 kết quả:

đại nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chế độ chính trị, trong đó nhân dân lựa chọn người đại diện để họ tham gia việc nước.