Có 1 kết quả:

đại xá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tha hết hay giảm hình phạt cho những người phạm tội. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Phi tức truyền chỉ, đại xá thiên hạ” 丕即傳旨, 大赦天下 (Đệ bát thập hồi) (Tào) Phi liền truyền chỉ đại xá thiên hạ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tha hết cho những người phạm tội.