Có 1 kết quả:

đại lượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khí độ rộng rãi.
2. Số lượng nhiều.
3. Tửu lượng cao. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngã môn gia nhân một hữu giá đại lượng đích, sở dĩ một nhân cảm sử tha” 我們家因沒有這大量的, 所以沒人敢使他 (Đệ tứ thập nhất hồi) Vì chúng tôi ở đây không có người nào tửu lượng cao, nên không ai dám dùng tới (chén rượu) đó.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ rộng rãi. Như Đại độ.