Có 1 kết quả:

đại chuỳ

1/1

đại chuỳ

giản thể

Từ điển phổ thông

cái búa tạ