Có 1 kết quả:

đại môn

1/1

đại môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cửa chính, lối vào