Có 1 kết quả:

đại lục

1/1

đại lục

giản thể

Từ điển phổ thông

phần đất liền của Trung Quốc