Có 1 kết quả:

đại tĩnh mạch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ống lớn dẫn máu đen từ các bộ phận thân thể về tim.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ống máu lớn đem máu đen từ bộ phận thân thể về tim và phổi để lọc sạch.