Có 1 kết quả:

đại loại

1/1

đại loại

phồn thể

Từ điển phổ thông

đại loại, đại khái

Từ điển phổ thông

đại loại, chung chung

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bao gồm chung. Như Đại khái.