Có 1 kết quả:

đại mạch

1/1

đại mạch

giản thể

Từ điển phổ thông

giống lúa đại mạch