Có 1 kết quả:

đại ma

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây đay, vỏ dùng để dệt vải thô, hạt dùng lấy dầu, làm thuốc.
2. Ngày nay thường chỉ cần sa. § Tiếng Anh: cannabis, marijuana.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây đay.