Có 1 kết quả:

thiên chúa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đức Chúa trời. Đáng lẽ đọc Thiên chủ.