Có 1 kết quả:

thiên nam động chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiệu của vua Lê Thánh Tông.