Có 1 kết quả:

thiên định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do trời xếp đặt sẵn.

Một số bài thơ có sử dụng