Có 1 kết quả:

thiên khu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cột trời. Chỉ ông vua. Chiến Tụng Tây hồ phú của Phạm Thái: » Quyết gan này đem lại đấng thiên khu «.

Một số bài thơ có sử dụng