Có 1 kết quả:

thiên giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cõi trời. Trên trời.

Một số bài thơ có sử dụng