Có 1 kết quả:

thiên quý

1/1

thiên quý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kinh nguyệt phụ nữ

Từ điển trích dẫn

1. Kinh nguyệt đàn bà gọi là “thiên quý” 天癸. § Cũng gọi là “quý thủy” 癸水.