Có 1 kết quả:

thiên duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối ràng buộc vợ chồng do trời định. Duyên trời. Truyện Hoa Tiên : » Khen rằng này thực thiên duyên «.