Có 1 kết quả:

thiên cương

1/1

thiên cương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sao Thiên Cương