Có 1 kết quả:

thiên chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc làm trời trao cho. Việc làm tự nhiên thuộc về phần mình.