Có 1 kết quả:

thiên đài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn thờ ở ngoài trời. Đoạn trường tân thanh : » Nén hương khấn trước thiên đài «.

Một số bài thơ có sử dụng