Có 1 kết quả:

thiên tượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các hình trạng sự việc xảy ra trong bầu trời.

Một số bài thơ có sử dụng