Có 1 kết quả:

thiên tư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính chất tốt đẹp trời cho.

Một số bài thơ có sử dụng