Có 1 kết quả:

thiên tạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự nhiên, do trời làm ra sẵn.

Một số bài thơ có sử dụng