Có 1 kết quả:

thiên lôi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sấm trời. Chỉ vị thần làm sấm sét.