Có 1 kết quả:

thái phó

1/1

thái phó

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chức quan thái phó

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan đứng thứ nhì trong hàng Tam công ( Thái sư, Thái phó, Thái bảo ). Thơ Nguyễn Khuyến: » Mòn câu Thái phó tảng rêu tròn «.

Một số bài thơ có sử dụng